Etik Davranış Kuralları ve Uygulama

Giriş

Beybi, topluma, çevreye, müşterilerine ve tüm paydaşlarına karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder ve bu sorumluluklar Beybi etik iş ahlakının temel ilkelerini oluşturur.

İş Ahlakı ve Uyum için etik davranış Kuralları birtakım prensipleri içinde barındırmaktadır. Esas itibariyle bu prensipler, ahlaki çalışma prensiplerimizi şüpheye düşürecek herhangi bir durumu engellemek adına tüm çalışanların uyması gereken asgari standartları ifade etmektedir.

Etik ilkelerin amacı; iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak, bu konudaki bilinci, duyarlılığı ve farkındalığı yükseltmektir. Etik ilkeler; iş süreçlerindeki tüm taraflara karşı, sadece yasal ve ticari değil etik sorumlulukla da hareket edilmesi konusunda rehber olma amacını gütmektedir.

Değerlerimiz

Eşitlik

Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza eşit bir şekilde yaklaşıyor ve bu eşit yaklaşımı kurumsal başarımızın temel taşı olarak görüyoruz.

Şeffaflık

Günlük uygulamalarımızda, prosedürlerimizde, çalışanlarımız, paydaşlarımız ve müşterilerimizle olan iletişimimizde karmaşıklığı azaltmak için şeffaflık için çaba gösteririz.

Hesap Verilebilirlik

Müşteriler nezdinde hizmetleri, süreçleri ve sistemleri belirlenen süre ve şartlar altında yönetir, sadece yerine getirebileceğimiz sözler verip, vaat ettiklerimizi görevimiz olarak görürüz. Tüm iş ilişkilerimizde yasalara uygun hareket ederiz.

Sorumluluk

Yaptığımız her işin arkasında durarak sorumluluk almaktan çekinmeyiz. Şirketimizin faydası doğrultusunda sorumlu bir şekilde hareket eder, yaptığımız her çalışmayı en başından en sonuna kadar takip ederek taahhütlerimizi yerine getiririz.

Güvenirlik

Şirket içinde ve dışında bütün ilişkilerimizde dürüstlük ön plandadır. Müşterilerimiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımızla dürüstlük çerçevesinde ilişkiler kurar, sarsılmaz bir güven içerisinde sağlıklı ilişkiler sağlarız.

Paydaş Haklarına Saygı

Tüm paydaşlarımız ile olan ilişkilerimizde dürüstlük, sorumluluk bilinci ve haklara saygı esas alırız.

Takım Ruhu

Başarılı bir şirket olmak, hepimizin ortak hedefidir. Bu hedefimiz doğrultusunda hepimizin bir takım olduğu bilincini taşımaktayız ve farklı fikirlerin, en iyiye ulaşma yolunda bir katma değer olduğunu düşünüyoruz.

Çözüm Odaklılık

Sorunları en pratik yoldan çözmeye çalışırız ve sorunlarımızı çözerken yapıcı olmaya gayret gösteririz.

Saygınlık

Dürüstlük çerçevesinde, kalite odaklı çalışarak müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak ve çalışanlarımızla, paydaşlarımızla, müşterilerimizle güvenilir bir ilişki ortamı kurarak Şirket saygınlığını sağlamak ve sürdürmek en önemli kriterlerimizdendir.

Sürdürebilirlik

Sürekli olarak değişen ve gelişen dünya standartlarındaki ürün ve teknolojileri sunmak, yeni projeler oluşturmak ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek sürdürebilirliği sağlayarak yeni istihdam alanları yaratarak ekonomiye katkıda bulunmak amacımızdır.

1. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Beybi, çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır.

Bu çerçevede; çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. İşe alma ve istihdamda cinsiyet, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın fırsat eşitliği ilkesine göre değerlendirme yapar, çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

2. Paydaşlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Paydaşlarımızla net ve yapıcı bir diyalog içinde olmamız sürdürülebilir değer ve büyüme yaratabilmemiz için kritik önem taşır. Bu nedenle paydaşlarımız ile olan iletişimde şeffaf, saygılı ve nezaket çerçevesinde yaklaşılmalıdır.

3. Yasalara Uyum

• Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütmek,
• Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunmak.

4. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

• Müşterilere saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmak,
• Müşteri taleplerini en üst düzeyde karşılamak ve kaliteli ürün ve hizmet sağlamak,
• Müşterilere ait kişisel bilgileri ve gizliliğini ilgili yasalara uygun şekilde korumak,
• Müşterilere eksik ya da yanlış bilgi vermemek,
• Müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapmamak,

5. Tedarikçi, Bayi ve Yetkili Satıcılarımıza Karşı Sorumluluklarımız

• Çalışılacak tedarikçileri, bayileri ve yetkili satıcıları objektif kriterlere göre seçmek,
• Yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek,
• Yalnızca nitelikli olan, kalite ve dürüstlük anlamında iyi bir referansa sahip üçüncü tarafları seçmek,
• Çalışılan tedarikçi, bayi ve yetkili satıcıların gizli bilgilerini özenle korumak,
• Tedarikçi, bayi ve yetkili satıcılarımıza adil ve saygılı davranmak.

6. Rakip ve Rekabet İlişkileri

• Sektörün güven, itibar ve istikrarına zarar verebilecek ya da haksız rekabet oluşturabilecek uygulama ve davranışlardan kaçınmak,
• Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet etmek,
• Özellikle gelecekteki fiyat, ürün veya hizmet düzenlemelerini rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik rakiplerle birlikte belirlememek ve tartışmamak,

7. Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları

Tüm Beybi çalışanlarının uyması gereken etik davranış kuralları;

Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmek,

• Beybi Etik Davranış Kuralları'nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama ve bunlara uygun hareket etme,
• İş saatleri içinde zamanı iyi kullanmak ve iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmamak,
• Dürüstlük ve güvenilirlik çerçevesinde hareket ederek kişiler arası eşit ilişkiler kurup sürdürmek, çalışma arkadaşları ile ortak amaçlar yönünde işbirliği sağlamak ve şirkete ait varlık ve kaynakları gerekli özeni göstererek kullanmak,
• Genel ahlak kurallarına uygun hareket etmek,
• Kişi ve kuruluşlardan haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek,
• Çalışma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranışlarda bulunmamak.

8. Şirket Varlık ve Bilgilerin Korunması

Fikri Mülkiyet Hakları

• Şirketimize ait marka, patent vb. fikri haklar, her türlü yenilik dahil personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalaj ve etiketler ile planlar, ürün tasarımları ve bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla her türlü bilgi, çalışanlarımızın bünyesinde bulunduğu sırada veya görevleri gereği şirket olanaklarını kullanarak oluşturdukları her türlü ürün, tasarım, program vb. yeniliklerin yani fikri mülkiyet haklarının ticari/mali hakları şirkete aittir. Şirket aleyhine bu konuda bir hak iddia etmemek,
• Patent ve telif hakları ile ilgili kural ve kanunlara uymak, yasal süreçleri zamanında tamamlamak ve gizli bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmamak.

Bilgi Yönetimi

• Şirket kayıtlarını yasal süreler boyunca saklamak,
• Tüm taşınabilir cihazlar (dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar) ve depolama aletlerinin fiziksel güvenliğini ve şifre ile korunmasını sağlamak,
• Masada ve çalışma alanlarında hassas bilgi bulunmamasını sağlamak,
• Gizli ya da kısıtlanmış bilgileri ancak yetkilendirilmiş olmanız halinde ve bilginin korunması için uygun önlemleri alarak göndermek,
• Şirket tarafından yayınlanan, bilgi güvenliği ile ilgili yazışmaları ve yönergeleri okumak ve uygulamak.

Güvenlik ve Kriz Yönetimi

• Şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini ve idari tesisleri doğal afetlerden korumak için gereken önlemleri almak,
• Hırsızlık ya da şirket varlıklarının kaybını önlemek için kişisel bütün önlemleri almak,
• Doğal afetler ve bu gibi durumlarda acil kriz yönetim organizasyonu aracılığıyla kriz planlaması oluşturmak ve kriz süresince işin en az zararla devam etmesini sağlamak.

Gizli Bilgilerin Korunması

Bilgi, Şirketimizin vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması şirketin ve çalışanların ortak sorumluluğudur.

Gizli bilgi, ticari sırları, iş ve pazarlama stratejileri, müşteri bilgisi, veri tabanı, ürün ambalajı ve etiketler ile ilgili planlar, stratejik ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel bilgileri, ürün tasarımları, müşteri bilgileri, tedarikçilere ilişkin bilgiler, her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgiyi kapsamaktadır.

Bu doğrultuda;

• Şirket ile ilgili veya ticari sır niteliğindeki bilgiler ve belgeler hiçbir şekilde şahsi amaçlar için kullanılamaz, kamuyla paylaşılamaz,
• Gizli dosyalar kurum dışına çıkartılamaz, Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.
• Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.
• Şirket gizli bilgileri yemek salonları, kafeterya, asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz.

Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal medya platformları ve hizmetleri markalarımızı güçlendirmemizi, ürünlerimizin tanıtımını yapmamızı ve mevcut ve muhtemel müşterilerimizle ilişki kurmamızı sağlayan araçlardır.

Ancak, sosyal medyayı kullanırken;

• Kişisel olarak doğruluk, profesyonellik ve sorumluluk sergilemeli,
• Şirketimizin ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilmeli,
• Ancak gerekli yetkiye sahipseniz Beybi’yi temsil etmek ya da adına konuşmalı,
• Gizli bilgileri ya da korunmakta olan diğer bilgiler paylaşılmamalıdır.

9. Çıkar Çatışması

Beybi çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların sorumluluklarındandır.

Kendi veya yakınlar lehine işlem yapmama

• Çalışanın kendisi veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır, kendisinin veya yakınlarının menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer alamazlar,
• Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişiler, şirket ile ticari ilişkide bulunamazlar,
• Görevleri gereği elde etmiş oldukları bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde kullanamazlar,
• İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe alamazlar,
• Çalışan iş yaptığı firmalardan borç alamaz, ticari ilişkide olamaz.

İşten ayrılanların Şirket ile iş yapması

Şirketten ayrılan bir çalışanın yeni bir iş kurması veya başka bir şirkette karar verici bir görevde olması durumunda ahlaki ve etik kurallarına uyulmalı ve çıkar çatışmalarına izin verilmemelidir.

Şirketten ayrılan bir çalışanın tekrar işe başlama durumunda işten ayrılma sebebinin Etik Davranış Kurallarına uymayan bir sebepten olmaması gözetilir.

10. Yolsuzluk ve Rüşvet

Beybi’nin yolsuzluk veya rüşvet durumuna karşı hiçbir toleransı bulunmamaktadır. Tüm çalışanlar yolsuzluk ve rüşvet ile ilgili kurallar uymakla yükümlüdür.

Hediye Kabul Etmek ve Vermek

Beybi çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır. Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, Şirket çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları 3. kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve bu konuda uygulanacak ilkeleri belirlemektedir.

• Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.
• Şirketi temsilen katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir.
• Üstü kapalı veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatlerin alınması yasaktır.
• Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.
• Şirket çalışanlarının alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatması yasaktır.
• Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer 3.kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Şirket üst yönetimi tarafından onaylanır.
• Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece Şirket adına ve Şirket üst yönetimi onayıyla kabul edilebilir.

11. İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Şirketimizde çok önemli bir yere sahiptir. İş Sağlığı ve Güvenliğinin temel ilkesi iş kazalarının sayısını en aza indirmek, çalışanlara daha sağlıklı bir iş ortamı sağlamaktır. Bu amaçla;

• Çalışanlar davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati göstermeli ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yapmalıdırlar.
• Çalışanlar, işyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık veya eksik gördüklerinde, işverene veya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği temsilcisine derhal haber vermelidir.

12. Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Faaliyet

Beybi tüm faaliyet ve işlemlerini yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur. Siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapmaz.

Çalışanlar Şirket içinde ve dışında dini, siyasi ve politik fikirlerini yaymak ve benimsetmek misyonu ile hareket edemezler. Her ne sebeple olursa olsun şirket içerisinde izinsiz afişler asamaz, el ilanları dağıtamaz ve e-posta yoluyla dini, siyasi ve politik içerikli konuları yayamazlar.

13. Hukuki Konular

Çalışanlarımızın, hangi sebeple olursa olsun (tanık olarak dinlemek üzere veya suçlanan taraf olarak), herhangi bir kanuni veya resmi soruşturmaya dahil olmaları, tutuklanmaları, sorgulamaya alınmaları veya mahkum edilmeleri halinde derhal yöneticilerini ve İnsan Kaynakları Bölümünü yazılı olarak bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Çalışanlarımızın tanıklık nedeniyle vereceği beyanı, meslek ve sanatına ait sırların ortaya çıkmasına ve dolayısıyla şirketin saygınlığını, devamlılığını ve yürütülen işleri olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurmasına yol açabilecekse, bu hallerde menfaat ihlali söz konusu olacağından çalışan tanıklık edemez, 3. Şahısların isteği üzerine hazırlanmış savunmaları imzalayamaz.

14. Etik Davranış Kuralları Uygulaması

İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü

Çalışanlar, Şirket Etik Davranış Kuralları’nın ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu üst amirine ya da duruma göre Genel Müdür veya ilgili Yönetim Kurulu Başkanlığı’na iletmekle yükümlüdürler.

Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikayet ve bildirimlerin gizliliğini garanti ederiz ve bireyleri bildirimleri sonrasında koruruz.

Şüpheli tüm durumlar ve ihbarlar soruşturulur. Yalan veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde şikayet dikkate alınmaz.

15. Disiplin Uygulaması

Genel

Şirket’in çıkarttığı yönetmelikler, tüm personel ve yöneticiler için bağlayıcı ve zorunludur. Herkes, kendi görev ve yetki alanlarına uygulanan yönetmelikler hakkında bilgi edinmekle yükümlüdür. Şirket içinde yüksek bir ahlaki kültür ve ortam yaratmak konusunda çalışanlarımızın Şirket’e yardımcı olabileceği dört husustan bahsedebiliriz:

• Etik kuralları anladığından emin olmak,
• Etik kuralları günlük hayatlarına ve işlerine yansıtmak,
• Her zaman “doğru” olanı yapmaya çalışmak,
• Eğer bir konuda ne yapılması gerektiğinden emin değilse sormaktan korkmamak.

Çalışanların, Şirket için çalışırken yaptıkları kanun ihlali gibi kusurlar, çeşitli yaptırımlarla ve hatta iş akdinin feshedilmesiyle sonuçlanabilir. Beybi, bu kurallara uyulmasını sağlamak için gereken etkinlik ve çalışmaları yönetir ve izler. Bu etkinlik ve çalışmalar arasında eğitim, bilgilendirme ve iletişim tedbirleri, kanun ihlallerinin takip edilmesi ve uyum koşullarının uygulanmasından söz edebiliriz.

İnsan Kaynakları

Çalışma hayatını düzenleyen mevzuat hükümlerinin uygulanması ve çalışanların şirkete en yüksek verimle bağlılıklarının karşılıklı iyi niyet ilkeleri çerçevesi içinde geliştirilmesidir. Bu çerçevede, şirket çalışanları ile ilgili tüm politika ve uygulamalar (fırsat eşitliği, performans, değerlendirme, ücret ve yan ödeme uygulamaları ve istihdam ile ilgili tüm diğer konular) İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yasal düzenlemelere uygun olarak geliştirilir ve ilişkilerde çalışma hayatını düzenleyen mevzuat hükümleri aksi belirtilmedikçe uygulanır.

Çalışanların, Etik İlkeler, üst amirlerinin talimatları, sektör genel davranış ve teamülleri ile yasalara aykırı davranışta bulunmaları halinde disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.